Onderwijskwaliteit

Onderwijskwaliteit is een heel belangrijk thema voor een school die werk wil maken van optimaal vormgegeven onderwijs. Daarom besteden we op De Plantage veel en consequent aandacht aan het beoordelen van onze kwaliteit. We doen dat bijvoorbeeld door het schoolteam hele duidelijke afspraken te maken over allerlei onderwerpen (hoe geven wij les, hoe gaan wij met elkaar om, hoe sluiten we goed aan bij de behoefte van leerlingen etc.). Ook vragen we regelmatig aan ouders en leerlingen wat zij van ons onderwijs vinden. Daar gebruiken we zogenaamde vragenlijsten voor, maar ook voeren we gesprekken met elkaar, ouders en leerlingen over allerlei belangrijke thema’s.

Ons volledige kwaliteitsbeleid is beschreven in het document ‘Plantage kwaliteitsbeleid en -agenda’. Interesse? Neem gerust contact op met de directie.

Sociale veiligheid

Speciale aandacht in dit kader voor het thema ‘sociale veiligheid’. Op onze school gaat sociale veiligheid van personeel en leerlingen over de manier waarop zij met elkaar omgaan. Dit geldt voor iedereen die bij onze school betrokken is: van leerlingen tot leraren en van directie tot ouders/verzorgers. Sociale veiligheid wordt in en om de school bepaald door de mate van aanwezigheid van incidenten op dit gebied, het gevoel van veiligheid dat betrokkenen hebben, de tevredenheid met het schoolklimaat en het veiligheidsbeleid en de waardering hiervan door betrokkenen.

In 2021 hebben zowel leerlingen (groep 5-8), ouders/verzorgers en het personeel een vragenlijst ingevuld ten aanzien van ‘sociale veiligheid’. We hebben hiervan een rapport gemaakt en een analyse van de resultaten. We zijn heel blij met de cijfers die we samenvattend kregen van zowel de leerlingen, van u en van het schoolteam: leerlingen gaven een 8.9 voor zowel hun gevoel van veiligheid als voor hun welbevinden op school.  Ouders/verzorgers gaven een 7,8 voor de veiligheidsbeleving van hun kind en een 8,1 voor het welbevinden van hun kind op school. Het personeel tenslotte gaf een 8.9 voor hun eigen veiligheidsbeleving en een 8,6 voor hun welbevinden op school. Hele mooie resultaten! Naar aanleiding hiervan hebben een aantal aandachtspunten genoteerd die we hebben meegenomen in onze (ontwikkel) plannen.

Opbrengsten

We geloven dat een kind dat met plezier naar school gaat, beter tot ontwikkeling zal komen. Daar zetten we ons met alles wat we kunnen en hebben voor in. Door ervoor te zorgen, dat onze leerlingen lessen op niveau krijgen aangeboden, dat lessen boeiend en uitdagend zijn en een beroep doen op de talenten en zelf ontdekkende houding van de leerlingen, zorgen we voor plezier. Daarnaast willen we onze leerlingen positief benaderen, hen laten weten, dat zij er mogen zijn, dat fouten maken mag, geeft plezier. Soms staat dit op gespannen voet met het gericht zijn op resultaten van ons onderwijs. We spreken daarom in dit kader liever van opbrengstbewust onderwijs dan van opbrengstgericht onderwijs. We streven naar optimale resultaten van de aan ons toevertrouwde kinderen, passend bij hun mogelijkheden. Daarbij hanteren we onder andere principes van het Ontwikkelingsgericht onderwijs; we verbinden zoveel mogelijk een leerlinggerichte pedagogiek met een activerende didactiek.

Onze eindopbrengsten (eindtoets groep 8) lagen in de jaren voor Corona op of boven het landelijke gemiddelde. Tijdens de Coronatijd stonden de resultaten wat onder druk. Mede met behulp het programma GoedWordenGoedBlijven+ gaan we er vanuit de we onze opbrengsten weer op een goed niveau zullen kunnen brengen.

Tenslotte maakt onze school onderdeel uit van het reguliere toezicht van de onderwijsinspectie. Op de site van de onderwijsinspectie kunt u de rapporten vinden.