Medezeggenschapsraad

Op de Plantage hebben we een medezeggenschapsraad (MR). De MR bestaat uit 4 gekozen leden en de directeur is adviseur. De gekozen leden zijn twee teamleden en twee ouders. De MR overlegt met de schooldirectie over beleidszaken die bestuur, school, personeel, leerlingen en/of ouders aangaan. De MR werkt volgens een medezeggenschapsreglement. Van elke vergadering wordt een kort verslag op de website en in .Com-Post geplaatst. Onze MR is ook vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) waarbinnen alle scholen van CorDeo vertegenwoordigd zijn. Ook van de GMR wordt een kort verslag na elke vergadering beschikbaar gesteld.

Ouders kunnen vragen en wensen aan de MR doorgeven via het mailadres: mr@deplantageveenendaal.nl

MR (samenstelling per 2023-2024)

Jaarplanning

De MR vergadert circa zes keer per jaar. In voorkomende gevallen kan een extra MR-vergadering noodzakelijk zijn. Een jaarplanning dient als leidraad / gids voor de te behandelen thema’s. Om ervoor te zorgen dat de MR optimaal functioneert naar de directie en de achterban toe, maar ook dat binnen de MR de werkzaamheden zo goed mogelijk verlopen en ieder lid haar/zijn bijdrage vrijuit kan leveren, wordt het functioneren van de MR elk jaar in juni geëvalueerd. Deels gebeurt dit samen met de directie.

Een beknopt jaarverslag is via de MR op te vragen.

MR-verantwoordelijkheden

De wet- en regelgeving waaronder de MR valt, is beschreven in de Wet Medezeggenschap Scholen. Deze is hier te vinden. De MR heeft een advies- en instemmingsrecht.

De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) verplicht elke basisschool om een MR te hebben. De MR is het orgaan waarin de diverse groepen die in de school aanwezig zijn, ouders en personeel, worden vertegenwoordigd. De MR spreekt voor zowel ouders als personeel en neemt namens hen een standpunt in ten opzichte van datgene wat het bestuur/schooldirectie doet. Een van de belangrijkste instrumenten van de MR daarbij is het instemming- en adviesrecht.
Adviesrecht wil zeggen dat het schoolbestuur serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. De MR kan gevraagd en ongevraagd advies geven. Het betekent niet dat elk advies van de MR overgenomen hoeft te worden. Dat ligt anders voor beslissingen waarvoor de MR instemmingsrecht heeft. Het schoolbestuur kan zonder instemming van de MR dergelijke besluiten niet nemen. Indien het bestuur het besluit toch ten uitvoer brengt kan de MR in beroep gaan bij de landelijke Klachtencommissie.