Ouderbetrokkenheid

De betrokkenheid van de ouders is onmisbaar. Deze betrokkenheid dient in het bijzonder tot uitdrukking te komen in het bewaken van de identiteit en de kwaliteit van het onderwijs op onze school. Het is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders en leerkrachten op een goede manier zorg te dragen voor de kinderen. De ouders zijn “het eerste team”, zij kennen hun kinderen als geen ander. De leerkrachten als “tweede team” zijn daarom ook uit op een goede samenwerking met de ouders. Onze visie op ouderbetrokkenheid richt zich dus in eerste instantie op een kwalitatieve en gelijkwaardige samenwerking.

Praktisch gezien geven we ook graag de samenwerking vorm. Zo hebben we een ‘activiteitencommissie’ (AC). De groep bestaat uit ouders die zich actief bezighouden met het coördineren en organiseren van verschillende activiteiten voor ouders en/of kinderen.

We proberen klachten zoveel mogelijk te voorkomen. Toch kan er ondanks de inzet en positieve instelling van iedereen wel eens iets misgaan. Vaak gaan de vragen/klachten over lessituaties, onderwijsresultaten en de daaruit voortvloeiende gevolgen. Voor ons is het belangrijk dat een ouder met vragen, opmerkingen of klachten naar de school komt en deze bespreekt met de desbetreffende leerkracht. Vaak kunnen problemen op die manier worden opgelost. Als de bespreking van een klacht of vraag met de desbetreffende leerkracht niet bevredigend is verlopen, kunt u zich wenden tot de schoolleiding. Als ook dan samen geen oplossing gevonden kan worden, kunt u een officiële klacht indienen bij het College van Bestuur van CorDeo. We hebben op iedere school een contactpersoon die ouders met een klacht kan begeleiden. Ook is er een externe vertrouwenspersoon die benaderd kan worden door mensen die overwegen een klacht in te dienen als onafhankelijk begeleider. Tenslotte kunnen klachten ook ingediend worden bij de landelijke klachtencommissie. In onze schoolgids wordt meer informatie gegeven zoals namen en contactgegevens.

Informatieavond

Aan het begin van elk schooljaar organiseren we een informatieavond. Tijdens deze avond vertellen we van de hoed en de rand ten aanzien van het komende schooljaar c.q. leerjaar.