Proces én resultaat

Op De Plantage werken we opbrengstbewust en handelingsgericht. Dat wil zeggen: we hebben aandacht voor de resultaten van de kinderen, maar we zijn ook voortdurend op zoek naar welke aanpak het beste werkt voor onze leerlingen.

Opbrengstbewust

We zijn ons bewust van het belang van de resultaten van onze leerlingen, want het zegt iets over de ontwikkeling van het kind èn de kwaliteit van ons onderwijs. Ontwikkeling en groei van zowel de leerling als onze school staat bij ons voorop. We zoek steeds naar de beste manier voor het kind om te leren, want we willen graag dat hij/zij kan laten zien ‘wat erin zit’. Dat is natuurlijk maatwerk en daarom zijn we steeds in gesprek met de leerling, met de ouders, met elkaar als collega’s en met externe professionals om elk meisje en elke jongen zo goed mogelijk tot leren te brengen en te laten groeien en bloeien.

Handelingsgericht

We stemmen ons onderwijs af op de onderwijsbehoeften van de kinderen. Dit doen we op een gestructureerde en cyclische manier. Daarbij gebruiken we het model van handelingsgericht werken (HGW): we werken met groepsplannen. De cyclus van handelingsgericht werken vormt de kern van onze ondersteuningsroute: waarnemen, begrijpen, plannen, uitvoeren, weer waarnemen.

Blijven leren

Op de Plantage vinden we het belangrijk om ook als team in ontwikkeling te blijven. Eén van onze schoolregels is: ‘We zijn hier om te leren.’ Dit is niet alleen iets dat we onze leerlingen voorhouden. Practice what you preach: als we leerlingen willen aanzetten tot leren, moeten we ook zelf blijven leren en ontwikkelen. Om tot dat proces te komen hebben we ons team georganiseerd in Professionele LeerGemeenschappen. Binnen deze PLG’s leren we van en met elkaar, door inbreng van cases en studiemateriaal en door intervisie. Ook werken we geregeld met externe trainers om zo tot nog mooier en beter onderwijs te komen.

Leerlingondersteuning

Wanneer tijdens een groeps- of leerlingbespreking blijkt dat een ondersteuningsvraag onvoldoende beantwoord kan worden, kan een leerling aangemeld worden voor een Ondersteuningsteam op schoolniveau. Er zal gestart worden met een groeidocument voor de leerling waarin o.a. de onderwijsbehoeften van de leerling beschreven staan. Er kan indien nodig ook een individueel handelingsplan worden opgesteld, wanneer het groepsplan ontoereikend is. Wanneer blijkt dat er na een bespreking in het ondersteuningsteam meer ondersteuning of handelingsgerichte diagnostiek nodig is, kan een leerling (na extern onderzoek) aangemeld worden voor een bespreking bij het Samenwerkingsverband (SWV). Als blijkt dat er ook hier meer ondersteuning nodig is dan het traject bij het Samenwerkingsverband of wanneer de grens van de ondersteuning is bereikt, kan er een toelaatbaarheidsverklaring aangevraagd worden voor plaatsing op het SBO.

De ondersteuningsroute van De Plantage bestaat uit ‘Vijf niveaus van ondersteuning’:

  • Niveau 1: Algemene preventie van de ondersteuning in de groep. Observeren en Signaleren.
  • Niveau 2: Extra ondersteuning in de groep. Leerlingen die specifieke ondersteuning nodig hebben worden besproken met de intern begeleider tijdens een leerlingbespreking.
  • Niveau 3: Specialistische ondersteuning in overleg met de intern begeleider en bespreking in het ondersteuningsteam.
  • Niveau 4: Specialistische ondersteuning na extern onderzoek, vanuit het Samenwerkingsverband
  • Niveau 5: Verwijzing SBO-SO